Stadgar

Stadgar för Sofielunds Företagsgrupp Ekonomiska Förening.

§ 1 Föreningens firma är Sofielunds Företagsgrupp Ekonomisk Förening.

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Malmö, Skåne län.

§ 3 Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§ 4 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

§ 5 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter jämte lägst två och högst fyra styrelsesuppleanter.

§ 6 Antalet revisorer ska vara en ordinarie jämte en suppleant.

§ 7 Styrelseledamöter, revisor och suppleanter väljs för ett år vid ordinarie föreningsstämma.

§ 8 Till medlem antages etablerat företag inom föreningens verksamhetsområde. Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut. Medlem antages när av föreningen beslutad årsavgift erlagts.

§ 9 Kallelse till föreningsstämma sker antingen genom brev med posten eller e-mail. Kallelsen ska vara utsänd senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

§ 10 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av stämmoordförande
 2. val av protokollförare
 3. val av två justeringsmän
 4. fråga om kallelse utsänts i behörig ordning
 5. fastställelse av röstlängd
 6. styrelsens årsredovisning
 7. revisionsberättelsen
 8. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. fråga om arvoden
 12. val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. val av revisor och suppleant
 14. övriga ärenden

§ 11 Ordinarie föreningsstämma ska hållas före maj månads utgång.

§ 12 Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före den 10 mars.

§ 13 Styrelsen utlyser extra föreningsstämma då visst ärende skriftligen påfordrats av minst en tjugondel av föreningens medlemmar, dock minst fem medlemmar.

§ 14 Vi föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas mellan de medlemmar som erlagt den årliga medlemsavgiften under det senaste räkenskapsåret.