Stadgar för Sofielunds Företagsgrupp Ekonomiska Förening

§1 Föreningens firma är Sofielunds Företagsgrupp Ekonomisk Förening.

§2 Styrelsen har sitt säte i Malmö, Skåne län.

§3 Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§4 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

§5 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter jämte lägst två och högst fyra styrelsesuppleanter.

§6 Antalet revisorer ska vara en ordinarie jämte en suppleant.

§7 Styrelseledamöter, revisor och suppleanter väljs för ett år vid ordinarie föreningsstämma.

§8 Till medlem antages etablerat företag inom föreningens verksamhetsområde. Medlem förväntas följa föreningens stadgar och beslut. Medlem antages när av föreningen beslutad årsavgift erlagts.

§9 Kallelse till föreningsstämma sker antingen genom brev med posten eller e-mail. Kallelsen ska vara utsänd senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

§10 Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. val av stämmoordförande
 2. val av protokollförare
 3. val av två justeringsmän
 4. fråga om kallelse utsänts i behörig ordning
 5. fastställelse av röstlängd
 6. styrelsens årsredovisning
 7. revisionsberättelsen
 8. beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 9. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 11. fråga om arvoden
 12. val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. val av revisor och suppleant
 14. övriga ärenden

§11 Ordinarie föreningsstämma ska hållas före maj månads utgång.

§12 Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före den 10 mars.

§13 Styrelsen utlyser extra föreningsstämma då visst ärende skriftligen påfordrats av minst en tjugondel av föreningens medlemmar, dock minst fem medlemmar.

§14 Vi föreningens upplösning ska de behållna tillgångarna fördelas mellan de medlemmar som erlagt den årliga medlemsavgiften under det senaste räkenskapsåret.